روانشناسی تربیتی:کاربردی
آموزشی، پژوهشی 
قالب وبلاگ

معنای هیجانات پیشرفت

بر اساس معانی مؤلفه­ای نظام­های پویا از (داماسیو[1]، 2004؛ شِرِر[2]، 1984)، هیجانات به عنوان فرآیندهای چندمؤلفه­ای و هماهنگ زیرنظام­های روانی شامل فرآیندهای عاطفی، شناختی، انگیزشی، ابرازی، و فرآیندهای فیزیولوژیکی جنبی در نظر گرفته می­شود. فرآیندهای عاطفی هسته­ی اصلی هیجانات را تشکیل می­دهند و از لحاظ فیزیولوژیکی به زیرنظام­های حاشیه­ای مربوط می­شوند (فِلوس و لودوکس[3]، 2005). به عنوان مثال، مؤلفه­های اضطراب شامل احساس ناراحتی و عصبیت (مؤلفه­ی عاطفی)، نگرانی (شناختی)، انگیزش اجتنابی (انگیزشی)، حالات اضطرابی در چهره (ابرازی)، و عوارض فیزیولوژیکی جنبی (فیزیولوژیکی) است. شدت کم هیجانات (حالات هیجانی) نیز ممکن است این مؤلفه­ها را در بر داشته باشد، و این نشان می­دهد که حتی اگر تمامی مؤلفه­های آنها در خودآگاه بروز نیابد آنها را باید به عنوان هیجانات در نظر گرفت.

هیجانات پیشرفت به عنوان هیجاناتی تعریف شده­اند که مستقیماً با فعالیت­ها یا پی­آمدهای پیشرفتی در رابطه هستند. پیش از این، مطالعات صورت گرفته در هیجانات پیشرفت معمولاً بر هیجانات مربوط به پی­آمدهای پیشرفت تأکید داشتند. تعریفی که در اینجا ارائه شد نشان می­دهد که هیجانات مربوط به فعالیت­های پیشرفتی به عنوان هیجانات پیشرفت نیز محسوب می­شوند. لذت حاصل از یادگیری، خستگی حاصل از کلاس درس، و یا احساس ناکامی و خشمی که در اثر رویارویی با با فعالیت­های دشوار بروز می­یابند نمونه­ های جدیدی از هیجانات پیشرفتی مربوط به فعالیت­ها هستند. در نتیجه، می­توان دو نوع از هیجانات پیشرفتی را تعریف کرد: هیجانات فعالیت[4] که به فعالیت­های پیشرفتی در جریان مربوط می­­شوند، و هیجانات پی­آمد[5] که به پی­آمدهای این فعالیت­ها مربوط هستند (پکران و همکاران، 2002الف؛ پکران، الیوت، و مایر[6]، 2006الف). مورد دوم شامل هیجانات پیشگو و مربوط به آینده (مانند امید به موفقیت و ترس از شکست) و همچنین بازتگرانه و مربوط به گذشته است (مانند غرور و یا شرمی که پس از بازخوری ناشی از فعالیت حاصل می­گردد؛ به جدول 1 مراجعه شود).

به طور کل، هیجانات پیشرفت را می­توان به عنوان رخدادهای لحظه­ای در یک موقعیت و در یک نقطه­ی زمانی خاص در نظر گرفت (هیجانات پیشرفتی حالتی[7]؛ مانند اضطرابی که پیش از امتحان وجود دارد). نوع دیگر هیجانات را می­توان به عنوان هیجانات همیشگی (عادی) و تکرار شونده که معمولاً افراد آنها در مورد فعالیت­ها و پی­آمدهای مربوط به پیشرفت تجربه می­کنند نیز تعریف کرد (هیجانات پیشرفتی صفتی[8]؛ اضطراب آزمون صفتی[9]، اسپیِلبرگر، آنتون، و بِدِل[10]، 1976). ویژگی بارزی که موجب تفکیک هیجانات پیشرفتی حالتی و ویژه می­گردد کلیت زمانی است و نه کلیت مکانی، زیرا هیجانات پیشرفتی ویژه نیز ممکن است خاص یک موقعیت باشند (مانند هیجانات پیشرفتی ویژه­ی ریاضیات که به احساسات هیجانی عادی که در موقعیت­های مربوط به ریاضیات رخ می­دهند اطلاق می­شود).[1] Damasio

[2] Scherer

[3] Fellous & LeDoux

[4] Activity emotions

[5] Outcome emotions

[6] Elliot, Maier

[7] State achievement emotions

[8] Trait achievement emotions

[9] trait test anxiety

[10] Spielberger, Anton, Bedell 

[ سه شنبه ۸ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 11:38 AM ] [ مهدی عرب زاده ]

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

                           وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

                            برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی

                              که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

                             جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

                           بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

                           طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

                               ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

[ شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ 12:55 PM ] [ مهدی عرب زاده ]

ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

                        من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی

بوی یک رنگی از این نقش نمی‌آید خیز

                                     دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی

سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن

                                       ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی

دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر

                                        از در عیش درآ و به ره عیب مپوی

شکر آن را که دگربار رسیدی به بهار

                                       بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی

روی جانان طلبی آینه را قابل ساز

                                       ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی

گوش بگشای که بلبل به فغان می‌گوید

                                       خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی

گفتی از حافظ ما بوی ریا می‌آید

                                          آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی 

شاعر: حافظ

[ شنبه ۱۵ آذر۱۳۹۳ ] [ 13:13 PM ] [ مهدی عرب زاده ]

هیجان های تحصیلی هیجانهایی هستند که مستقیما" با فعالیتها یا نتایج پیشرفت تحصیلی پیوند دارند(پکران و همکاران،2002,). این تعریف دلالت بر این دارد که علاوه بر هیجانهای مربوط به نتایج تحصیلی، هیجان های وابسته به فعالیت­های مرتبط با تحصیل نیز هیجان های تحصیلی تلقی می­شوند. 

بنابراین،  لذت ناشی از یادگیری و خستگی که دانش آموزان هنگام آموزش کلاسی تجربه می کنند، یا ناامیدی و خشم هنگام مواجهه با تکالیف سخت، مواردی از هیجان های مربوط به فعالیتهای مرتبط با تحصیل هستند. به این ترتیب، به لحاظ موضوعی می­توان دو نوع متفاوت هیجان تحصیلی را لحاظ کرد: هیجان فعالیت، که به فعالیت مرتبط با تحصیل وابسته است و هیجان پیامدی، که با نتایج این فعالیت­ها پیوند دارد (پکران و همکاران a2002، پکران و همکاران،2006).

*این دو نوع هیجان را می توان با توجه به قالب زمانی متفاوت آنها به هیجان های آینده نگر (مانند امید به دستیابی به موفقیت، اضطراب از احتمال وقوع شکست) و هیجان های گذشته نگر (مانند غرور یا شرمندگی تجربه شده بعد از بازخورد موفقیت) تقسیم بندی کرد و یا براساس ارزش آنها  به هیجان های مثبت( مانند لذت از یادگیری، امید به دستیابی به موفقیت و احساس غرور) در برابر منفی(مانند خشم، اضطراب و خستگي) طبقه بندی نمود. (پکران، 2006). 

[ جمعه ۳۰ آبان۱۳۹۳ ] [ 23:39 PM ] [ مهدی عرب زاده ]
نمي دانستم.
هيچ چيز نميدانستم 
و نمي دانستم که نمي دانم،
اما تو مي دانستي و مي توانستي
و همين بس بود که دستهايم را بگيري
و در کلاس مهربانيت بنشاني
و نخستين حرفهايم را برايم هجي کني.
ازآن به بعد در کلاس تو
- که به اندازه همه خوبي ها وسعت داشت-
مي نشستم و از پنجره نگاهت
آسماني را مي ديدم که آرزوهايم را
چون خورشيدي روشن در بر گرفته بود.
چه خوب بودي تو. چه ساده،چقدر مهربان!
و من در چشمهايت مهري مي ديدم
که بوي دامن مادر را مي داد،
وقتي که ريحان مي چيد
و بوي دستهاي پدر را،
وقتي که خسته از کار بر مي گشت،
وضو مي گرفت، و در گوشه ايوان نماز مي خواند.
آن قمري قشنگ
که هميشه پشت پنجره مي نشست
و خبرهاي خوب کلاس را براي مادرها مي برد
هنوز هست!
و آن کلاغ پير که خبر چين بديها بود.
من از کتاب چه مي فهميدم!؟
من از شعر،چه مي دانستم؟
من داستان نديده بودم!
من خاطره نچشيده بودم!
من با همه اينها
در کلاس تو دوست شدم
و با تو در کلاس مهرباني.
يادت هست نوشتي : ابر ... باران باريد!
نوشتي:آب ... سيراب شدم!
نوشتي:بهار... درخت ها برخاستند!
نوشتي:رود ... درياها موج برداشتند!
و من فهميدم که دانستن آغاز توانستن است.
افسوس نماندي
تا برگهاي دفتر خاطراتم را بخواني
حرفهايم را بشنوي
و غلط هاي ديکته زندگيم را درست بنويسي.
هنوز در خاطره آن روزم
که همبازي کودکي هايم  شدي
تا از پله هاي نوجواني بالا بيايم
و جواني ام را به تماشا بنشينم.
هنوز حرفهايت پرده هاي دلم را مي نوازد
و صدايت در کلاس خيالم مي پيچد:
"آن مرد،با اسب آمد.
آن مرد در باران آمد."
هنوز چشم انتظار آن روزم
که آن مرد با اسب بيايد
و در باران اشکهايم،تن بشويد
و راه چون تو شدن را، به من بگويد

اي معلم خوبي ها.....  

جواد محقق

[ سه شنبه ۱ مهر۱۳۹۳ ] [ 10:48 AM ] [ مهدی عرب زاده ]
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا 
 
چه نسبت است به رندي صلاح و تقوا را 
 
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا 
 
ز روي دوست دل دشمنان چه دريابد 
 
کجا رويم بفرما از اين جناب کجا 
 
چو کحل بينش ما خاک آستان شماست 
 
کجا همي‌روي اي دل بدين شتاب کجا 
 
مبين به سيب زنخدان که چاه در راه است 
 
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا 
 
بشد که ياد خوشش باد روزگار وصال 
 
قرار چيست صبوري کدام و خواب کجا 
 
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست 
 
شاعر حافظ
 
[ دوشنبه ۱۰ شهریور۱۳۹۳ ] [ 12:54 PM ] [ مهدی عرب زاده ]

رمضان رفت و رهی دور گرفت اندر بر

خنک آن کو رمضان را بسزا برد بسر

بس گرامی بود این ماه ولیکن چکنم

رفتنی رفته به و روی نهاده بسفر

سبکی کرد و بهنگام سفر کرد و برفت

تا نگویند فروهشت بر ما لنگر

رمضان پیری بس چابک و بس باخردست

کار بخرد همه زیبا بود و اندر خور

او شنیده ست که بسیار نشین را گویند

دیر بنشست برما و همی خورد جگر

چکنم قصه دراز، این بچه کارست مرا

سخنی باید گفتن که به ده دارد در

رمضان گر بشد از راه فراز آمد عید

عید فرخنده ز ماه رمضان فرخ تر

گاه آن آمد کز شادی پر گردد دل

وقت آن آمد کز باده گران گردد سر

مجلسی باید آراسته چون باغ بهشت

مطربی مدح امیرالامرا کرده زبر

باده صافی و پالوده و روشن چو گلاب

ساقی دلبر و شایسته و شیرین چو شکر

اثر غالیه عیدی نارفته هنوز

زان بنا گوش که با سیم زند رنگش بر

دست ها کرده برنگ نو و پاکرده ببند

زانکه چون چشم نگارست و چو زلف دلبر

هر نبیدی را بوسی ز لب ساقی نقل

فرخی تا بتوانی بجز این نقل مخور

این همه دارم و زین بیش به فر ملکی

که امام ملکانست به فضل و به هنر

پس چرا باشم غافل بنشینم بر خیر

ساقیا باده فراز آر و بنه شغل دگر

من و معشوق و می و رود و سرکوی سرود

بر سر کوی سر و دست مرا گم شده خر

ای خوشا بامی ومعشوق سرودی که در آن

نعت آن قد بلند آید و آن سیمین بر

خوش بگوش آید شعری که در آن شعر بود

مدحت خسرو بانعت رخی همچو قمر

مطربا! آن غزل نغز دلاویز بیار

ور ندانی بشنو تا غزلی گویم تر

 

فرخی سیستانی

[ شنبه ۴ مرداد۱۳۹۳ ] [ 18:31 PM ] [ مهدی عرب زاده ]

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

                                        یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد

                                          هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است

کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف

                                          صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است

شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست

                                           تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است

عکس خوی بر عارضش بین کآفتاب گرم رو

                                            در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است

من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می

                                             زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است

اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین

                                         با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

آن که ناوک بر دل من زیر چشمی می‌زند

                                               قوت جان حافظش در خنده زیر لب است

آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد

                                        زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است.

حافظ

[ شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۳ ] [ 17:59 PM ] [ مهدی عرب زاده ]
 

The Investigation of the Structural Relationship
between Perception of Class and Psychological Basic
Needs of University Students and their Academic Engagement

 

ABSTRACT: The study present a model to describe structural relations between three groups of variables based on theories. The model is containing of class variables (connectedness, personal growth and management system), psychological basic needs (autonomy, competency and relatedness) and academic engagement (behavioral, cognitive and affective). A sample of 360 students participated in research. Results showed model have a good fit, also class variables have direct significant effect on psychological basic needs and on academic engagement in directly except of behavioral engagement (may be because of suited discipline and regularity).the correlation between class perception and academic performance was significant (but low) and between psychological basic needs and academic performance was significant considerably.

Keywords: Psychology, Cognitive, Affective and Behavioral

Journal of Educational and Management Studies
 
[ شنبه ۲۱ تیر۱۳۹۳ ] [ 11:46 AM ] [ مهدی عرب زاده ]
مجله ي مطالعات آموزش و يادگيري
136- 65 ، صفحه هاي 113 / دوره پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1392 ، پياپي 2
(مجله علوم اجتماعي و انساني سابق)

دكترفريبرز نيكدل
دانشگاه ياسوج
دكتر پروين كديور **
دانشگاه خوارزمي
دكتر ولي اله فرزاد***
مهدي عربزاده 
دكتر جواد كاوسيان *****
دانشگاه خوارزمي

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه اي هيجان هاي مثبت و منفي در ارتباط ميان اهداف پيشرفت (تبحري، عملكردي  رويكردي، عملكردي  اجتنابي ) با راهبردهاي خودگرداني يادگيري (راهبردهاي شناختي و فراشناختي ) در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهر تهران بود. براي اين منظور ، 840 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گيري خوشهاي چند مرحلهاي از دبيرستا نهاي واقع در شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تهران انتخاب شدند . دادهها از طريق تحليل عامل تأييدي و مدل معادلات ساختاري تجزيه و تحليل شدند . يافته ها نشان داد به استثناي اثر مستقيم جهت گيري هدفي تبحري بر راهبردهاي شناختي خودگرداني يادگيري، اثر مستقيم هي چكدام از متغيرهاي برو ن زا بر راهبردهاي شناختي و فراشناختي معنادار نبوده است. اثر غيرمستقيم (از طريق هيجان هاي تحصيلي مثبت و منفي) همه متغيرهاي برو نزا بر راهبردهاي خودگرداني يادگيري معنادار بدست آمد. اثر مستقيم همه متغيرهاي برو نزا بر هيجان هاي مثبت معنادار بوده است. اثر متغيرهاي برو نزاي جهت گيري هدفي تبحري و عملكردي  اجتنابي بر هيجان هاي منفي معنادار بوده، اما اثر متغير برون زاي جهتگيري هدفي عملكردي  رويكردي بر هيجا نهاي منفي معنادار بدست نيامد . نتيجه اينكه ، اهداف پيشرفت تبحري، عملكردي  رويكردي و عملكردي  اجتنابي با واسطه هيجان هاي تحصيلي بر خودگرداني يادگيري اثر دارند.
واژههاي كليدي: اهداف پيشرفت، هيجان هاي م ثبت و منفي، راهبردهاي خودگرداني يادگيري، الگوي ساختاري.

برای دانلود کامل مقاله می توانید به سایت مجله مطالعات یادگیری دانشگاه شیراز مراجعه کنید.

[ چهارشنبه ۲۸ خرداد۱۳۹۳ ] [ 11:35 AM ] [ مهدی عرب زاده ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی که در حال حاضر مشغول به تدریس در دانشگاههای تهران و البرز می باشم و دوست دارم دانشجویان را با مفاهیم جدید و کاربردی در قلمرو روانشناسی تربیتی آشنا سازم.
موضوعات وب
امکانات وب